Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto

SUSUNAN ORGANISASI
MTs PESANTREN AL-AMIN

Madrasah Tsanawiyah (MTs):

Kepala Madrasah                                   : Saiful Huda, S.Ag, M.Pd.

Wakamad Ur. Kurikulum                     : H. Achmad Yasir, S.IP., M.Pd.I

Wakamad Ur. Kesiswaan                    : Saiful Arif, S.Si.

Wakamad Ur. Humas & Sarpras        : M. Nur Muhaimin, S.Th.I