Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto

STRUKTUR ORGANISASI
PONDOK PESANTREN AL-AMIN
MOJOKERTO
SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
PERKUMPULAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL-AMIN

I.       Pendiri:

1.     KH. Abdul Aziz

2.     H. Bambang Prayitno.

3.     Drs. KH. Mas’ud Yunus, M.M.

4.     Drs. KH. Muthohharun Afif, Lc,M.H.I.

5.     Dr. KH. Akhmad Jazuli, S.H.,M.Si.

 

II.     Pengurus:

Ketua umum          : H. Bambang Prayitno.

Ketua 1                   : Drs. KH. Muthohharun Afif, Lc,M.H.I.

Ketua 2                   : H. Agung Hilmiawan, S.T.

Sekretaris               : H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I., MM.

Wakil sekretaris     : H. Akbar Harry Mulyana.

Bendahara              : Dra. Hj. Titik Susiani.

Wakil Bendahara    : Drs. H. Muhaimin, MM.

Anggota                  :   1. Hj. Nuriyatin, S.Pd., MM.

                                    2. H. M. Husaini Rosyadi.

                                    3. Arif Sandra K, S.T

 

III.   Pengawas:

Pengawas              : M. Ali Fahruddin, S.Pd.I, M.Pd.I

SUSUNAN ORGANISASI PONDOK PESANTREN AL-AMIN

     I.        Dewan Pengasuh:

1.     Penasehat Dewan Pengasuh              : Drs. KH.Muthohharun Afif, Lc.

2.     Wakil Penasehat Dewan Pengasuh     : Bu Nyai Hj. Maslukhah Aziz

3.     Ketua                                                      : Dr. H. Akhmad Jazuli, S.H., M.Si.

4.     Anggota I                                               : M. Ali Fahruddin, S.Pd.I, M.Pd.I

5.     Anggota II                                              : Drs. H. Muhaimin M.M.

 

   II.        Pimpinan Lembaga:

a.   Pesantren:

1.     Kepala                                                : Suyitno, S.Pd.I

2.     Wakil Kepala                                     : M. Sirojul Munir, S.Pd.I

3.     Waka Ubudiyah & Pengajian Putra  : Muhammad Jauji, S.Pd.I

4.     Waka Ubudiyah & Pengajian Putri    : Azmil Ulya, S.S., S.H

5.     Waka Ketutoran & Kebahasaan       : Suharyono, S.Pd., M.Pd.

6.     Waka Keamanan & Ketertiban         : Kamal Husein

 

b.   Madrasah Tsanawiyah (MTs):

1.     Kepala Madrasah                             : Saiful Huda, S.Ag, M.Pd.

2.     Wakamad Ur. Kurikulum                  : H. Achmad Yasir, S.IP., M.Pd.I

3.     Wakamad Ur. Kesiswaan                 : Saiful Arif, S.Si.

4.     Wakamad Ur. Humas & Sarpras       : M. Nur Muhaimin, S.Th.I     

 

c.   Madrasah Aliyah (MA):

1.     Kepala Madrasah                              : H. M. Imaduddin, S.Pd.I, M.M.

2.     Wakamad Ur. Kurikulum                  : M. Amiruddin, S. Pd., M.Pd.

3.     Wakamad Ur. Kesiswaan                 : Erdy Syifa’ur Rahman, S.Psi.

4.     Wakamad Ur. Humas & Sarpras       : Yanuarin Nisaur Rohmah, S. Pd